سلــــــ ــومــ بِهــــ هَمهــ یِـــ رُفــَقــآیهـــِ دَرســـ خونــــِ

خوبــــ الـــ ــآنــ تَقـــریـــبــاً خوُشـــحــآلــ میــبــآشَمــــ بَنْدهــــ

بهـــِ دَلــآیِلهـــِ زیـــــ ـــر:

1- نـــِتــــ قَطــــ ـــع نَشهـــِ شـــآیـــَد تَــــحْـــدیـــد بودهـــ

2- اِمــــروز مَهـــ ـــنــآز وُ بَــــقـــیـــهـــِ دوســـــ جـــونــآموُ دیــــدَمـ

3- مَــدرسهــــِ هَمـــ بَدَکـــ نیـــ هــآ

خــُوُبــــ فــَقـــَط اِمــــروز بَدجـــــــــور دوتــآ ضــــــِدِ حــــــآلــ خوُردَمـــ :

1- تویهـــِ کـــِلـــآسَمـ هیچــ کدومـــ اَز دوســـتــآمـ نیستَنــــ

2-دوُتــآ اَز مُعَــلـــِمــآییـــ کهــ دوســِشــونــ دآشتَمـــ اَز مَدرِسَمونــ رفتنـــ

دلمــ میخوآستــ مدیرمونو خفهــ کنمــ

اینمــ لیونلــ جونـــ بآ مآشینهــ جدیدشـــ

خوُبـــ دیگهـــ بــآی تـآ هــآیتاريخ : ۱۳٩۱/٧/۱ | ۱۱:٢٧ ‎ب.ظ | نویسنده : فآطمه مسی✘ | نظرات ()