وَ اَoـــآ بــآز هـَoـــ تــیــآگـــو!!!

سـَلـآمـــ

مــَنــْ اَلـآنْ دَرْ حـَدــِ لــآلــیـگــآ دَرْسْ دآرَمــْ دآرَمــ آپْ میکُنــَمــ

بـــآزَمــْ تــیــــآگـــو

مــَنــــْ بــآیــَدْ جــَشــْنْ بــِگیــرَمـْ چوُنــْ تــَوَلـُدــِ تـــیــآگوُ جونهـــِ

اینـــَمـْ عــَکـْســِ نـــــــــآنــــــــآزِشـْ

اِمـــروز بــِدُنــیــآ اومد

دَسـْتــ بـــَچــِهــ ی لـــــــــِئــــــوُ جونــْ بــِدُنــْیــآ اومــَدْ

لئو جون و آنــتو جونم تولد فرزندتون مبارک

یک نصیحت به انتو جون: بچتو مثل باباش بزرگ کن این ریختی

بــــــآی من برم بدرسم برسم

تولدت مبارک تیاگو جون

نظر در پست پایین

/ 0 نظر / 24 بازدید