# پرسپولیس

دِربــــ ـــ ــــی ـهـــَفــتـــآدـو هــَفـــت

oــی ـنـِـویـسـَoــ ایــٌـ ـ ـ ـن بــــآـر اَـز تـُو قــِرoــِز ـزِ ـتـوُ اِـی رآزـه نـَهـآن دَر ـدِل oــَردآن خــُدآ oــآ کــهـ شــِش رآ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید