عکس چهارمین توپ طلا ی بهترین بازیکن دنـــــــــیــآ:))))

سلامــ بر رفقا

بنــــآ بــَر قــولی کــــهـ بــِهــتونـــ دادَمـــْ  عــَکــْســآی چــــآهـــآرُمــیــن تـــوپــ طــلــآیــ

لــئــو رو گــــذآشــــتمــــ وَلـــــی نـــَظــَر دَر پـــست قـــبل

رآســـتـــی شــقآیق جووووووووونـــــم کـــد نــَظــَرآیـــ وبــــْت بـــَرامـــ بـــآز نمیکنـــــهــ

خوبـــــــ نظر فـــــــــــرآمـــــوشــــــــ نــــــشـــهــ بـــــــآی تــــــآ هــــــــــآی

/ 0 نظر / 19 بازدید